2017

Wintercheck Hoofddorp

1024 576 Novavita

Wintercheck Hoofddorp
14 november 2017

Via de vouchers , die we van het Nova College hebben gekregen, konden we afgelopen dinsdagavond terecht bij de afdeling Autotechniek in Hoofddorp. Gratis en voor niets konden de leden van Novavita daar hun auto laten nakijken, zodat we met een gerust hart samen met onze stalen ros(hoewel er tegenwoordig meer kunststof dan staal aan te pas komt) de komende winter tegemoet kunnen treden.
Een team van docenten en leerlingen stond ons vanaf 19.00 op te wachten . Dirk Ranzijn had ons een schema bezorgd, zodat we zonder al te lange wachttijd aan de beurt kwamen. Aan de hand van een officiële checklijst liepen de leerlingen een auto na, deskundig begeleid en geïnstrueerd door hun docenten. En voor onze leden was er koffie met……..gebak om de wachttijd aangenaam door te brengen. Natuurlijk was het ook hier weer een gezellig samenzijn van oude bekenden.

Na een twintigtal minuten werd de auto vrijgegeven. Uiteraard kreeg iedereen de lijst mee en daarop stonden alle eventuele problemen vermeld. Bij mijn eigen auto bleek, toen hij op de brug stond, dat de binnenste aandrijfashoes aan de rechterzijde kapot was. Dat had ik zelf nooit ontdekt. Omdat mijn auto na aankoop nog in de garantieperiode zit, wordt dit euvel kosteloos door mijn dealer verholpen.
Zo zie je maar, dat deze nakijkbeurt zijn nut heeft gehad. Zo kreeg iedere auto van ons een “bespreking”, waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Tenslotte kreeg ieder van ons als presentje nog een tank met ruitenvloeistof met antivries.

Zelf heb ik nog een paar aardige gesprekken met leerlingen gehad. Opvallend was met hoeveel plezier ze deze klus opknapten. Dit benaderde voor hen de werkelijkheid; werken voor echte klanten; klanten die blij waren met hun werk.

We hopen dat bij een eventuele herhaling –volgend jaar- van deze aanbieding de belangstelling van onze leden wat groter zal zijn. Het is beslist de moeite waard. Je kunt rekenen op een professionele inspectie van je auto. En dat is toch prachtig. De afdeling Autotechniek in Hoofddorp heeft een goede beurt gemaakt. Complimenten.

Huub Oostendorp

 

Huisvuilcentrale Alkmaar

1024 795 Novavita

Huisvuilcentrale Alkmaar

26 oktober 2017

 

28 Leden van Novavita hebben de Huisvuilverbrandingsinstallatie HVC in Alkmaar bezocht. Iedereen in Noord-Holland kent dit gebouw, want ik heb het gevoel dat het enorme rode gebouw zelfs in iedere uithoek van de provincie nog zichtbaar is. Want zichtbaar is dit enorme complex aan de zuidrand van Alkmaar.
Tijdens de introductie vertelt de rondleider dat HVC eigendom is van 26 gemeenten en 5 waterschappen en dat het haar taak is om het afval duurzaam te hergebruiken. Van het GFT-afval maken ze gas en compost; van het houtafval stoken ze een biocentrale, die elektriciteit oplevert; de voormalige vuilnisbelten worden bedekt met zonnepanelen en de organistatie neem actief deel aan windparken. Op het terrein in Alkmaar staat een grote afvalsorteerinstallatie, die 70 % van het opgehaalde afval scheidt in herbruikbare materialen. De overgebleven 30%, dat niet meer te recyclen is, verbrandt HVC in de enorme energiecentrale. De opgewekte warmte drijft grote turbines aan die elektriciteit opwekken. Deze elektriciteit gaat terug naar de gemeenten en waterschappen.

Er blijft nog meer dan voldoende warmte over en die verwarmt zuurstofarm water om via een enorm leidingenstelsel huizen en bedrijven te verwarmen. Er lopen leidingen naar nieuwbouwwijken in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk; er komt volgend jaar een ringleiding in Alkmaar zodat o.a. ook het ziekenhuis en gemeentehuis van deze restwarmte gaan profiteren.
Het laatste huzarenstukje bij deze fabriek is de bouw van de bodemwasinstallatie. Bij de verbranding van het restafval blijft as over en deze as ontdoet men van alle zware metalen (die veel geld in het laatje brengen), zodat er volkomen schoon materiaal overblijft dat men gebruikt in de cementindustrie en de wegenbouw. Het hoeft tenslotte geen betoog dat uit de rookgassen de CO2 wordt afgevangen en men hoopt binnen enkele jaren zover te zijn dat er uitsluitend waterdamp uit de schoorstenen komt.

Na deze inleiding start de rondleiding in het verbrandingsgebouw. Eerst natuurlijk omkleden: haarnetje, headset, helm en een hesje. Twee groepen, de een met een oranje , de andere met een groene outfit. Uiteraard zijn er nette dames die zich pas echt omkleden als de fotograaf uit de buurt is, want verbeeld je dat je op de foto komt met zo’n stom netje op.

Via desolate trappenhuizen en lange gangen komen we op een verdieping op 6 meter hoogte; het hart van de installatie. Hier kunnen we via kleine luiken de enorme vuurzee zien, die in de vier verschillende ovens woedt. Op deze verdieping bevindt zich ook de enorme generator die met de vrijgekomen warmte elektriciteit opwekt.

Vervolgens gaan we naar 12 meter hoogte. Op de bovenste verdieping krijgen we via grote ramen een magnifiek gezicht op de geweldige berg vuilnis, die klaarligt om verbrand te worden. Deze berg “voedt” zich dagelijks met ongeveer 300 vuilniswagens. Een enorme kraan vult voor onze ogen de bunkers, waar hydraulische schuivers het vuilnis de ovens induwen.

Nu denk je, wat zal het hier stinken. Maar dat valt verschrikkelijk mee. De ruimten hierboven zijn behoorlijk stankdicht gemaakt, zodat er voor de machinisten een aangenaam werkklimaat heerst. Ook de operators in de nabij gelegen controlekamer, die het hele proces, dag en nacht, in de gaten houden, hebben geen overlast van stank. Wellicht komt het ook dat bij ons, ouderen, het reukvermogen al gedegenereerd is.

 

 

Ruim twee uur later staan we weer buiten, onder de indruk van de grootte van de installaties, wijzer geworden over de afvalprocessen en vol goede voornemens om ons eigen afval te beperken en te scheiden. Een leezaam middagje, waarvoor we de organisator, Ron Sluijs, van harte bedanken.

 

Huub Oostendorp

Rondleiding Lorentz Lab

900 750 Novavita

Rondleiding Lorentz Lab
Teyler Museum
19 oktober 2017

Het was Gerrit Barreveld die bij zichzelf dacht: dat is een leuk uitstapje voor de leden van Novavita. En dat had hij goed bekeken, want een kleine vijftig leden schreven op deze rondleiding in. Gerrit moest al die belangstellenden indelen in maar liefst vier groepen, die op verschillende tijdstippen en data het Teyler Museum bezochten. Ik zelf was van de partij op donderdag 19 oktober.
Wat een verrassing; het museum noemt het een theatrale rondleiding, maar ik had geen flauw vermoeden wat ik me daar bij moest voorstellen. Het werd iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt. Twee acteurs leidden ons naar een gedeelte van het museum, waar je normaal gesproken niet mag komen. Daar bevonden zich de werkkamer en het laboratorium van de beroemde Haarlemse natuurkundige Lorentz.

Op uiterst amusante wijze –in een soort samenspraak- leidden deze acteurs ons door het leven van Hendrik Lorentz (1853-1928), zijn jeugd (op 10 jarige leeftijd kocht hij voor zichzelf een logaritmetabel), zijn studie wis- en natuurkunde en astronomie(met zijn proefschrift Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht promoveerde hij cuma sum laude), zijn benoeming op 24 jarige leeftijd tot professor in de theoretische natuurkunde op de universiteit van Leiden, zijn verliefdheid op en huwelijk met Aletta Kaiser.
Uiteraard kwam niet alleen zijn privé leven aan bod. De acteurs gingen ook in op zijn enorme wetenschappelijke betekenis. Middels proefjes probeerden ze ons met zijn belangrijkste (theoretisch uitgedachte) ontdekkingen kennis te laten maken.

Lorentz deed vooral theoretisch onderzoek naar de elektromagnetische eigenschappen van materie: zijn elektronentheorie. Het Zeeman-effect, dat hem in 1902 de Nobelprijs voor Natuurkunde opleverde, de Lorentzcontractie, waarmee hij de theoretische basis legde voor de relativiteitstheorie van Einstein, en nog vele andere ontdekkingen die hem wereldwijde faam opleverden. Marie Curie, Max Planck en Albert Einstein behoorden tot zijn vriendenkring. Hij werd zelfs voorzitter van de befaamde Solvayconferenties.

Na de watersnoodramp van 1906 besloot de Nederlandse regering de Afsluitdijk aan te leggen. Ze verzochten Lorentz om aan dit project mee te werken. Hij stelde de golfvergelijking op, waarmee de waterhoogtes- en daarmee de hoogte van de dijken- na afsluiting door de Afsluitdijk voorspeld konden worden. De sluizen bij Kornwernerzand in de Afsluitdijk dragen zijn naam: de Lorentzsluizen


.
Tot slot van de voorstelling en dat had niets meer met Lorentz te maken- werden we meegenomen naar een ruimte, waar een pronkstuk van het Teylermuseum staat: een replica van de grote elektriciseermachine. Deze machine werd in de 18 eeuw gemaakt en gold als dermate spectaculair dat tout le monde naar het Teylermuseum kwam om dit wonder te aanschouwen. Zelf Napoleon Bonaparte kwam op bezoek.
Natuurlijk werd de machine voor ons aangezwengeld en de opgewekte statische elektriciteit laat vonken tussen twee bollen overspringen.

Hiermee kwam een einde aan de rondleiding, die eigenlijk een voorstelling was. Amusant en toch leerzaam. En Haarlem ontrukt één van haar grootste zonen aan de vergetelheid en geeft hem een plaats in de geschiedenis die hem toekomt.
En voor hen, die niet op de uitnodiging van Gerrit Barreveld in konden gaan: ga deze voorstelling zelf meemaken. Het is beslist de moeite waard.

Huub Oostendorp

Bijeenkomst 2017

1024 576 Novavita

Jaarvergadering 2017
18 oktober 2017

 

Het valt niet tegen: zo’n zestig leden van Novavita hebben de jaarvergadering van onze vereniging bezocht. Dit jaar zijn we te gast op de vestiging aan de Laurens Baecklaan in Beverwijk. Het is onze 5e jaarvergadering, ons lustrum, voorwaar een mijlpaal! En het gaat goed met Novavita: we groeien gestaag in ledenaantal; we zijn niet langer alleen een informatieplatform van het Nova College naar de oud-werknemers. We organiseren in toenemende mate onze eigen activiteiten en blijkens de toenemende belangstelling vallen die in de smaak. Gelukkig komen de ideeën niet alleen meer uit de koker van het bestuur; steeds vaker nemen de leden zelf initiatief om het een en ander te organiseren. Hulde daarvoor! Onze voorzitter, Huub Oostendorp, haalt deze elementen aan in zijn welkomstwoord en kondigt aan dat er in maart 2018 een activiteitenvergadering komt waar hopelijk veel leden hun ideeën voor nieuwe evenementen naar voren brengen.
Vervolgens verwelkomt Inge Marije Meuleman (de vestigingsdirecteur Jan Wieger Hof is verhinderd) ons op de locatie. Inge Marije is Teamleider Facilitair en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de ondersteunende diensten. Zij vertelt dat deze diensten, met de locatiesturing, behoorlijk in omvang zijn toegenomen. Immers veel mensen die vroeger op de Schipholweg werkten, zijn naar de locaties verhuisd.

Het woord gaat hierna naar Dirk Ranzijn, onze secretaris. Op humoristische wijze behandelt hij het jaarverslag, dat je overigens op deze website bij de bestuursstukken terug kunt lezen. Er is geen commentaar op het verslag binnengkomen en ook nu blijft de zaal angstwekkend stil op de vraag of er nog op- of aanmerkingen zijn. Dan volgt de verkiezing van twee bestuursleden: Dirk Ranzijn en Lenie de Fijter treden conform het huishoudelijk reglement af; zij stellen zich herkiesbaar en omdat er geen tegenkandidaten zijn, worden ze bij acclamatie herkozen. Een klaterend applaus van de aanwezigen stijgt op. Dirk en Lenie, de leden zijn tevreden.
De leden verspreiden zich in verschillende groepen door de gebouwen, want nu staan de workshops op het programma.

 

Digitaal lassen
Bij Werktuigbouwkunde ontvangen enkele collega’s les in digitaal lassen Op een scherm in hun lasbril krijgen ze een virtuele omgeving te zien en kunnen met een lasapparaat in hun hand aan de slag.


Hoofdhuidverzorging
Het zijn veelal dames die zich deze workshop niet laten ontgaan. De leerlingen vertroetelen onze leden en zorgen dat ze “opgepimpt”weer terug komen.


Titratie-oefening bij laboratoriumtechniek
Ziet dit groepje er niet indrukwekkend uit? Met leerlingen als buddie voeren onze leden een titratie uit. Het vereist concentratie en een vaste hand om erin te slagen.


Virtueel bouwen
In deze workshop krijgen we een impressie wat er op het gebied van virual reality mogelijk is in de bouwwereld. In een gebouw rondlopen zonder dat er een steen op de ander staat, wordt de gewoonste zaak van de wereld.


Bloedspiegel meten
U ziet het op de foto ook zijn de Leerlingen betrokken bij deze workshop,. Onze leden zijn voor hen mooi oefenmateriaal.

 

 

Eenmaal terug in de zaal wacht ons nog een kleine traktatie van de afdeling Sport en Spel. Een gezonde smoothie: keuze uit bosvruchten, banaan of spinazie.
Direct erna houdt één van de leden van het CvB een toespraak over het wel en wee van de organisatie. Ditmaal is het Ed van den Berg die vertelt, dat het eigenlijk op alle fronten goed gaat met het Nova College.

Naast de veranderingen door de nieuwe locatiesturing zijn er ook grote veranderingen op het personele vlak; veel mensen, die wij allen nog kennen, gaan momenteel met pensioen. Ed vertrekt zelf ook aan het eind van dit schooljaar. Hij kan ons wel zijn opvolger voorstellen: Talitha van den Elst en hij vraagt haar of zij zichzelf wil introduceren. Dat doet ze met verve. Ze verhaalt van haar eerste maanden, waarin ze mocht “zwerven”om de organisatie te leren kennen. Overal ontmoet ze enthousiaste werknemers die hun opleiding of afdeling zo niet de beste van Nederland, maar dan toch zeker van het Nova College beschouwen.

Onder het genot van een drankje hebben we nog een klein uurtje nagepraat. Leuk om zoveel oude bekenden tegen te komen. Al met al weer een geslaagde jaarvergadering. Tot volgend jaar!

Huub Oostendorp

Ontwikkelingen in het Zorgonderwijs

640 480 Novavita

Ontwikkelingen in het Zorgonderwijs
28 september 2017

 

Tijdens de succesvolle bijeenkomst over de nieuwbouw aan de Zijlweg in Haarlem vorig jaar, staat voor mij al vast, dat er een vervolg moet komen. Wat is immers logischer, als je het eerst over het gebouw en het terrein zelf hebt, om je dan af te vragen wat er in het nieuwe gebouw gaat gebeuren. We weten dat het een gebouw voor de Zorgopleidingen gaat worden, dus hebben we aan Harrie Bemelmans, verantwoordelijk voor de opleidingen van Zorg en Welzijn, gevraagd of hij ons dat wil vertellen. Van meet af aan reageert Harrie enthousiast; tijdens de voorbereidende bijeenkomsten stromen de verhalen over de ontwikkelingen in de zorgopleidingen over zijn lippen.
Tijdens de voorbereiding haalt Harrie er al twee medewerkers bij, Tim van der Voord en Tom Hoogendoorn. Tot hun takenpakket behoort o.a. het introduceren van de technische innovaties in het zorgonderwijs. Gezamenlijk komen ze tot een aantrekkelijk middagprogramma voor de Novavita-leden. En zo genieten een vijfentwintigtal leden afgelopen vrijdagmiddag van de gevarieerde “voorstelling”.

Harrie opent het programma zelf; hij geeft een uiteenzetting over de spectaculaire ontwikkeling in de zorg en hoe die in de nieuwbouw eruit gaan zien. Daarbij valt op dat het vooral de technologische vernieuwingen zijn die de belangrijkste veranderingen vorm geven. Om ons dat te laten ervaren, worden we zelf aan het werk gezet. We verdelen ons in twee groepen. De ene groep gaat aan de slag met de hololens, de virtual reality bril en de braingestuurde computer.
Een leerling uit de zorg laat ons de mogelijkheden van een braingestuurde computer zien. Gedachten sturen via de computer bewegingen. Het laat zich raden wat dit gaat betekenen voor protheses.
Een andere leerling demonstreert ons de virtual reality bril. Uiteraard mogen we het zelf ook proberen. Tijdens deze demonstratie stelt de bril ons in staat om door de nieuwbouw te lopen en het gebouw driedimensionaal te bekijken.

Persoonlijk vind ik de hololens het meest verbluffend. Met deze bril op je neus zie je midden in de ruimte een hologram, zo levensecht, fantastisch. De meesten van ons hebben een werkend hart in actie gezien. Ikzelf heb het gehele stelsel van bloedvaten in het lichaam bekeken. Iedereen kent het van de schoolplaten, maar nu driedimensionaal, je kunt er zelfs omheen lopen.

De andere groep houdt zich bezig met 3D printen. Ook de ontwikkeling van deze techniek gaat razend snel. De tijd dat alleen harde materialen, bv. botten, geprint kunnen worden is al lang voorbij. Tegenwoordig print men oren, maskers, huid etc. voor de patiënten, op maat gemaakt en met minimale afstotingsverschijnselen. Helaas werken de laptops niet naar behoren, zodat dit onderdeel enigszins in het water valt.

Voordat de groepen wisselen vertelt Tom Hogendoorn ons over zijn werk. Voor een gedeelte van zijn taak is hij practor, een nieuwe functie. Hij moet de technische innovaties in het werkveld introduceren in het onderwijs. De kern van zijn verhaal is dat niet alleen die veranderingen zelf uitermate belangrijk zijn, maar ook: hoe leren we onze docenten en studenten hiermee om te gaan. Het zijn immers de leerlingen van nu die straks met al die technische innovaties moeten kunnen werken. Dat vergt ook andere didactische vaardigheden. Het klassikaal lesgeven, zoals de meesten van ons dat hun hele leven gewend zijn, ligt definitief achter ons. De nadruk zal komen te liggen op stimulering en coaching van de ontwikkeling van de leerling.
De groepen wisselen nu en gelukkig gaat het in de groep van het 3D printen nu beter. Wesley Leung geeft nu een demonstratie en dat werkt beter dan zelf op slecht werkende laptops aanmodderen.
Als laatste geeft Tim van der Voord ons nog een kijkje in zijn glazen bol: hoe zien de ontwikkelingen er in de nabije toekomst uit? Het voert te ver om dat hier te verwoorden, maar de verwachtingen zijn spectaculair. De ontwikkeling gaat, door stapeling van kennis, zo snel dat het nauwelijks is bij te benen. De vierde industriële revolutie, de verbintenis tussen operationele techniek en informatie technologie leidt tot snelle verandering met als de belangrijkste ontwikkeling: het internet of things. Niet alleen worden produkten en processen aangesloten op internet, maar uiteindelijk ook de mens. Daarmee zal de samenleving grondig veranderen, maar ook de mens.

Tot slot: een borrel en een hapje. Even napraten over deze bijzondere middag en natuurlijk genieten dat we oude bekenden terugzien. Bedankt Harrie, Tom, Tim en Wesley voor jullie inzet. En laat ik afsluiten met de woorden van Harrie Bemelmans: “wat een leuke middag; dat moeten we over een paar jaar nog eens doen. Dan leggen we de nadruk op de ouderenzorg, want daar zijn de veranderingen ook spectaculair met sensorsturing; projectiewanden, tovertafels etc.”. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek, als ik zeg: “doen we Harrie, graag”!

Huub Oostendorp

Bezoek De Bazel Amsterdam

1024 576 Novavita

Bezoek De Bazel Amsterdam

6 juni 2017

In de Vijzelstraat in Amsterdam staat dit monumentale gebouw en de Amsterdammer heeft het de bijnaam “de Spekkoek”gegeven. Officieel staat het echter te boek als “de Bazel”, vernoemd naar architect Karel de Bazel (1868-1923), die het gebouw als nieuw hoofdkantoor voor de Nederlandse Handelsmaatschappij ontworpen heeft. De NHM, opgericht op initiatief van koning Willem 1 in 1824, is oorspronkelijk een in- en exportbedrijf voor de handel op Zuid-Amerika, de Levant en vooral op Nederlands Oost-Indië.

Vooral met de invoering van het Cultuurstelsel in de voormalige kolonie (de inlandse boeren worden verplicht –als een soort belasting in natura- op 20% van hun land producten voor de NHM te verbouwen) komt het bedrijf tot grote bloei. Door de export van katoenen stoffen via de NHM ontstaat zelfs de eerste industriële bedrijfstak in Nederland  (Twente, Tilburg en Helmond). De misstanden, veroorzaakt door de NHM, in Nederlands Oost-Indië zijn het thema van het beroemde boek van Multatuli, de Max Havelaar. De ondertitel van het boek luidt namelijk niet voor niets: “of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij”.

Het bedrijf is oorspronkelijk gevestigd in een statig pand in de “Gouden Bocht” op de Herengracht, maar in 1926 wordt het gebouw aan de Vijzelstraat betrokken. Architect De Bazel heeft het gebouw als een totaal kunstwerk ontworpen, niet alleen de buitenzijde, maar ook de binnenzijde en grote delen van het interieur zijn van zijn hand. Omdat de NHM in de jaren 20 van de vorige eeuw al van karakter verandert en van handelsmaatschappij steeds meer transformeert naar een handelsbank, is het gebouw ook als bankgebouw, met plaats voor 600 werknemers, ontworpen. Het heeft ook de uitstraling van een solide gebouw, precies als een bank behoort te zijn.

In 1964 fuseert de NHM met de Twentse bank en onstaat de Algemene Bank Nederland (ABN), die op haar beurt in 1990 samengaat met de AMRO bank. Het gebouw De Bazel is dan het hoofdkantoor van de ABN AMRO bank. In 1999 vertrekt de bank naar de Zuidas in Amsterdam en de Gemeente Amsterdam wordt tegen een symbolisch bedrag eigenaar van het enorme pand aan de Vijzelstraat. Na een grondige restauratie huisvest de gemeente er diverse diensten, waarvan het stadsarchief de belangrijkste is.

Met een groep van twintig leden van Novavita hebben we o.l.v. een deskundige gids het gebouw bezocht. Gelukkig is er veel uit het begin van de vorige eeuw bewaard gebleven. Ook heeft men bij de restauratie weer zoveel mogelijk alles in oude staat teruggebracht. We bekijken de enorm hoge glas in loodramen, de prachtige mozaïekvloeren, de monumentale trappenhuizen, de vergaderzalen en directeurskamer.

Ik voel me daar wel op mijn plaats. Wie mij kent, weet dat ik het postuur heb van een bankdirecteur, zoals we dat kennen van oude cartoons. Hijs me in een driedelig kostuum, horlogeketting over de strakgespannen buik, een sigaar in mijn mond en ik ben er klaar voor. Ik zie me al zitten in de directeurskamer met de donkerbruine mahoniehouten lambrisering en diep donkergroene opgespannen wandbekleding. De rest van personeel moet het al naar gelang van de rang doen met steeds lichter gekleurd bruin hout of lichter groene wand- bekleding. Maar alle gekheid op een stokje: het gebouw laat het verschil in standen duidelijk zien: aparte directeurslift, aparte directeurstoileten, apart directeurentrappenhuis en zelfs een tunnel zodat de directeur droog van de garage naar zijn kantoor kon lopen (de zgn. “poentunnel”). Het toppunt is wel de glazen tussenvloer, in het verleden tussen de 3e en 4e verdieping,  in de twee lichthoven. Deze was voorzien van matglas, zodat het personeel niet van bovenaf op  de directieverdieping (3e verdieping) kan kijken. Zou dat de reden zijn dat veel kamers van directeuren tegenwoordig op de hoogste verdieping te vinden zijn?

De vergaderzaal op deze foto is overigens zeer bijzonder. De inrichting, wandbekleding, deuren, lamp e.d. passen totaal niet bij de zakelijkheid van de rest van het gebouw. Maar de toenmalige directie wil dat de vergaderzaal van het oude pand overgebracht wordt. Architect De Bazel heeft in dit stukje van het gebouw zelfs de plafondhoogte moeten aanpassen.

Tenslotte dalen we af naar de kelder van het gebouw. Hier is de enorme kluis gebouwd. Daarbinnen zijn zelfs kluizen ter grootte van een kleine kamer voor particulieren, naast natuurlijk de postvakkluisjes die we allemaal wel kennen.  In deze enorme kluis is de schatkamer van het Amsterdams Archief te vinden. Dit gedeelte van het gebouw is vrij toegankelijk; dus als je eens in de buurt bent, schroom dan niet deze imposante kluis te bezoeken. Je vindt er wisselende tentoonstellingen, maar ook documenten, tekeningen en bescheiden uit de bewogen geschiedenis van de stad. Eigenlijk een verplicht nummer voor iedereen die van geschiedenis houdt.

Hier eindigt ook –na anderhalf uur-  de rondleiding. Ik heb nog wat rondgekeken, de winkel op de begane grond bezocht, wat folders over de werelderfgoederen die Nederland rijk is, meegenomen. Buiten heb ik een blik geworpen op het beeldhouwwek van Mendes da Costa en toen in straf tempo- tussen de buien door- naar het Centraal Station voor de terugreis naar huis.

Lenie de Fijter, bedankt voor de organisatie. Het is weer een leuke, leerzame en plezierige middag geweest.

 

Huub Oostendorp

 

Cursus “Pech Onderweg”

1024 576 Novavita

Cursus “Pech Onderweg”

19 april 2017

“Je zult maar ‘s nachts op de Veluwe pech met je auto krijgen; daar sta je dan! Wat moet je doen”?  Een aantal malen maakt onze instructeur, Herman Labee, deze opmerking.

Nou, denk je, dan bel je de Wegenwacht”.

“Helaas ben je je telefoon vergeten, of is net je batterij op. Daar sta je dan”.

Hij heeft gelijk; het is handig als je een paar elementaire zaken van pech-gevallen met je auto weet. Dat is de reden dat ik me opgegeven heb voor de cursus “Pech Onderweg”, gegeven op de afdeling Motorvoertuigentechniek, vestiging Beverwijk. Het is een avond, die georganiseerd is door de afdeling M&C, en waar we een coupon in ons voucherboekje voor in moesten leveren.

Helaas is het aantal inschrijvingen niet groot; een tiental collega’s is komen opdagen, maar zij hebben toch een prima avond gekregen. Want  ik kan niets anders zeggen dat het een geslaagde avond is geworden en ondanks dat meesten onder ons wel wat van een auto weten toch zeer leerzaam. Na een korte rondleiding in de vernieuwde werkplaats, volgt een instructie. Daarna moeten we echt aan het werk. Aan de hand van een vijftal opdrachten worden de auto’s van de deelnemers “onder handen genomen”. Oliepeil, zekeringen, band verwisselen, koplamp vervangen en de controlelampjes op het dashboard komen aan bod. Dit alles wordt begeleid door twee enthousiaste instructeurs: Herman Labee en Thijs de Smet. Zij hebben ruim de tijd om allerlei wetenswaardigheden; trucjes en aanwijzingen rond te strooien. En de deelnemers tonen zich gretige leerlingen, die zich al doende de kennis eigen maken. Ten slotte volgt een korte evaluatie, waarbij we nog een handvol praktische tips krijgen om de veiligheid in de auto te verhogen.

Raadpleeg bij problemen altijd eerst het instructieboekje van de auto;

Zorg voor:

de wettelijk verplichte gevarendriehoek en veiligheidshesjes;

reservelampjes, waarbij je let op de koplampen (er zijn meer dan 30 verschillende soorten) en zekeringen;

e.h.b.o.-set, brandblusser en life hammer (monteer deze op een bereikbare plek);

goede startkabels (en kijk in je boekje hoe je ze aan moet sluiten);

dat je altijd een jas of deken mee neemt (een auto koelt snel af en onderkoeling ligt op de loer);

voor een werkende zaklamp en een flesje water.

Daarnaast:                                                                                                                                                                                                       controleer regelmatig je bandenspanning en je oliepeil

Graag wil ik bij M&C de initiatiefnemers van deze avond bedanken. Het is zeker voor herhaling in de komende jaren vatbaar. Met de mond tot mond reclame en het verslagje op onze website trekt het de volgende keer hopelijk meer deelnemers.

 

Huub Oostendorp

Bezoek Tulpenkwekerij

1024 576 Novavita

Bezoek Tulpenkwekerij
21 februari 2017

Drie bossen voor vijf Euro… Prachtige verse tulpen…. Drie bossen voor vijf Euro!!!!!
Vanochtend op de markt werd ik nog toegeroepen door de bloemenkoopman. Inderdaad prachtige tulpen en ik kon kiezen uit diverse kleuren: wit, rood, geel, roze . Ik kon ook nog kiezen voor dubbele tulpen: gele en roze. Die voor twee bossen de vijf Euro.
En zo gaat het overal op de wereld. Van China tot de Verenigde Staten is het nationaal symbool, de tulp, bekend en geliefd. De tulp is een immens populaire bloem en tegenwoordig vrijwel het gehele jaar als snijbloem leverbaar. En als je dan de markt verlaat met een arm vol met bloemen denk je nooit hoe is mogelijk dat ik -al voor het voorjaar begint- deze bloemen kan kopen.

Hoe dat kan, hebben we vandaag geleerd bij Laan Tulips in Avenhorn. Met een groep van 27 personen hebben leden van Novavita vandaag een bezoek gebracht aan deze grote tulpenkwekerij. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee heeft de heer Theo Laan ons het verhaal van zijn bedrijf verteld. Het bedrijf bestaat meer dan 70 jaar en is uitgegroeid tot een grote kweker met maar liefst 55 ha waar de bollen geteeld worden. Indrukwekkend: op meerdere plaatsen in de wereld: Flevopolder, Zeeuws Vlaanderen, Zuid Frankrijk en Nieuw Zeeland kweken ze miljoenen tulpenbollen. Deels zijn deze bestemd voor de handel, maar het overgrote deel komt naar Avenhorn om daar “gebroeid” te worden tot snijbloem. Omdat er nu ook bollen van het zuidelijke halfrond komen, kan dit bedrijf vrijwel het gehele jaar rond verse snijbloemen uit de eigen broeierij leveren.
We hebben met eigen ogen gezien hoe dit proces op uiterst efficiënte wijze verloopt. Als u en ik in het voorjaar tulpen in de tuin willen hebben, dan moeten we de bollen in oktober planten. Het duurt dus ongeveer een half jaar voordat de bol in april/mei een bloem aflevert. Dit proces hebben ze bij Laan weten te bekorten tot een periode van 8 tot 10 weken (afhankelijk van de soort).
Na binnenkomst van de bollen worden ze eerst schoongemaakt, gepeld en vervolgens in koelcellen opgeslagen. En dan voltrekt zich iedere werkdag hetzelfde proces, waar alleen in het begin en de eindfase mensenhanden aan te pas komen. Iedere dag opnieuw worden zo’n 50.000 bollen uit de voorraad in de produktiehal op plastic traytjes gezet.

Dit geschiedt door mensenhanden. Vervolgens regeert gedurende 8 tot 10 weken de computer; de traytjes worden in grote bakken naar de (donkere) ontkiemruimte gestuurd waar ze op water staan en stengels van zo’n 5 cm. ontwikkelen.

Volautomatisch gaan de bakken vervolgens naar de kassen, waar de bollen onder invloed van water (met voedingstoffen), licht, warmte en ventilatie zich ontwikkelen tot volwassen planten met een bloemknop. Deze ontwikkelingsgang van de plant is prima te volgen in de kassen waar de miljoenen planten steeds verder opschuiven richting de oogst.

Als de bloemknop kleur begint te krijgen, verlaten de bakken met planten de kas en komen terug in de produktiehal. En het zijn dan weer mensenhanden die de planten “oogsten”. Ervaren ogen halen de plukrijpe planten uit de traytjes; de planten die nog niet rijp genoeg zijn, gaan terug naar de kassen om de volgende dagen terug te komen.

Enkele werknemers leggen de geoogste planten op een lopende band, waarna de machines het werk overnemen. De planten worden machinaal gesorteerd, afgesneden en op grootte in bosjes gebundeld. Helemaal op het eind staan dan enkele werknemers die de bosjes tulpen in papier verpakken en in bakken met water klaarzetten voor transport naar de veiling. Tegenwoordig gaat het merendeel van de bloemen niet meer naar een veiling, maar ze staan met een foto op een afzonderlijk deel van de veilingwebsite. Handelaren kopen de tulpen via een veiling op de computer. De tulpen krijgen een waarmerk en gaan de koelcel in. In de avond uren komen de transportwagens om de verkochte tulpen naar de handelaren te brengen. De volgende morgen vind je ze in winkels en op markten, waar ze nog geen dag oud te koop worden aangeboden. We hebben het hier wel over tienduizenden bossen tulpen. En dat elke dag opnieuw!!

We hebben ook nog twee processen bekeken die ook essentieel voor de dagelijkse produktie zijn. Ten eerste de schoonmaakinstallatie voor de plastic traytjes. Je begrijpt dat deze om plantenziekten te voorkomen telkens grondig worden schoongemaakt en gepasteuriseerd. Ten tweede de waterinstallatie: het water, dat het bedrijf gebruikt, wordt voortdurend hergebruikt. In een grote installatie zuivert men dit water. De heer Laan vertelt enthousiast over het aanwenden van de modernste technieken om dit bedrijf schoon en groen te laten draaien. Als voorbeeld noemt hij ook nog de 650 zonnepanelen die op daken staan om 20% van de benodigde energie op te wekken.
Bij de transportruimte eindigt onze rondleiding op het bedrijf Laan Tulips. Toch wel onder de indruk van “wat er allemaal komt kijken voor een bosje tulpen” nemen we afscheid. De heer Laan verrast ons allemaal met een bosje tulpen en de liefhebbers kunnen voor vijf Euro drie bossen prachtige dubbele tulpen kopen. Zo verlaat menigeen tevreden met de armen vol bloemen het bedrijf. De enige die wat bedenkingen heeft, is Maarten ter Linden: hij is op zijn rondgang door het bedrijf toch gestuit op een groot aantal m2 die efficiënter gebruikt kunnen worden. Maar voor de rest: we hebben een leerzame en gezellige middag gehad. Dirk Ranzijn, hartelijk dank voor het aanboren van je contact en het organiseren van deze middag.
Huub Oostendorp

De foto’s zijn van Dirk Ranzijn en Huub Oostendorp

Bezoek Academy Tata Steel

1024 576 Novavita
Bezoek Academy Tata Steel

31 januari 2017

Je zou haast zeggen: “ we hebben ons in het hol van de leeuw gewaagd”. Want in het begin van mijn carriére bij de Wenckebach MTS (een van de rechtsvoorgangers van het Nova College) gold de bedrijfsschool van de Hoogovens als de grote concurrent en die werd beschouwd als een vijand. Gelukkig is er in de afgelopen 40 jaar veel veranderd. In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg op ons Open Huis de Hoogovensschool een stand om haar activiteiten te promoten. Weer tien jaar later roosterde ik onze docenten al in om op de Hoogovenschool les te geven. Ondertussen werden duizenden werknemers van de Hoogovens in de avonduren op onze m.t.s.’en verder geschoold. En als je nu kijkt, is de samenwerking al zo intensief, dat voor de toekomst er al gedacht wordt –samen met andere partners- aan een gemeenschappelijk pand. Daar zouden innovatieve technieken voor de maakindustrie, de energiesector , de smartindustrie en duurzaamheid samen moeten komen.

Het hol van de leeuw is nu de Academy Tata Steel; het opleidingscentrum voor (toekomstige) werknemers van de staal fabriek. In samenwerking met het Nova College in Beverwijk worden er beroepsopleidingen gegeven in de Procestechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Logistiek. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee werden we meegetroond naar een klaslokaal. De introductie bestond uit een film over het produktieproces en alle logistieke activiteiten eromheen. Daarna gaf Marcel Bos (n.b. een oud-leerling van de Wenckebach MTS) met een PowerPointpresentatie ons uitleg over de opleidingen binnen deze school. De BBL-opleidingen, niveau 3 en 4, beslaan 4 leerjaren en alle stages worden uiteraard bij Tata Steel uitgevoerd. Bijzonder is dat de leerlingen vanaf de eerste dag salaris ontvangen; de eerste twee jaar zijn ze in dienst bij de school en krijgen ze nog de bijbehorende schoolvakanties; de volgende twee worden ze werknemer van Tata Steel en krijgen ze hun vrije dagen volgens de c.a.o. Het is duidelijk dat de traditionele vakrichtingen niet meer voldoende zijn voor de toekomstige werknemers. Het bedrijfsleven vereist flexibele arbeidskrachten, mensen die Elektrotechniek kiezen krijgen ook Werktuigbouwkunde en uiteraard krijgen ze les in de technologieën van de toerkomst: automatisering en robotisering. Binnen de landelijke kwalificatiestructuur giet de Academy Tata Steel er een Hoogovensausje overheen. Kortom de opleidingen worden steeds breder aan (kennis)vaardigheden, zodat de toekomstige werknemers veel flexibeler ingezet kunnen worden.
Na de lezing werden we opgesplitst in twee groepen voor een rondleiding in het complex. We zien de werkplaatsen voor Procestechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde; we bekijken de vaklokalen voor hydrauliek en pneumatiek; ze laten ons de robots en 3-D printers zien en we stuiten nog op aardige verrassing: in de kelder van het gebouw bevinden zich nog twee lokalen waar leerlingen van het basisonderwijs vertrouwd gemaakt worden met Techniek. Allerlei projecten, zowel hier als op de basisscholen zelf, moeten jonge kinderen enthousiasmeren voor de techniek.

Als je dat ziet, wil je wel weer jong zijn. Wellicht dat er dan een heel andere loopbaan uit was gekomen. De vraag is nu natuurlijk: beviel het in het hol van de leeuw? Het antwoord is volmondig: jazeker! Voor de techneuten onder ons was het een feest der herkenning en voor onze leden uit de niet-technische opleidingen was het een verhelderende inkijk in de wereld van de industrie. De vraag naar technisch geschoold personeel is in de IJmond onveranderd groot. Het gebied is met zijn metaal- en maakindustrie van groot belang voor de economie van Nederland. We staan aan de vooravond van een volgende revolutie: de automatisering en robotisering van de arbeidsprocessen. Het maakt me trots dat de bedrijfsschool van de Hoogovens geen concurrent meer is , maar een partner van het Nova college, die jongen mensen opleiden om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Kijk nog maar naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HTbVrZJG3g4. (klik met rechtermuisknop: Open Hyperlink)

Voor het bezoek aan de Academy Tata Steel hebben we eerst een bezoek gebracht aan het Hoogovenmuseum. Ook hier werden we ontvangen met koffie of thee, waarna we in twee groepen rondgeleid werden in het museum. Voor mij was het de eerste keer dat ik dit museum- n.b. op een steenworp afstand van mijn huis gelegen- bezocht. Ik wist niet wat ik verwachten kon, maar het viel meer dan mee. Het museum is gevestigd in een voormalig kledinghal, waar 1500 arbeiders in het verleden hun kleding verruilden voor hun werkplunje en waar ze hun goeie goed ophesen naar het plafond.
In de buitenschil van het gebouw is de tijdlijn van de fabriek gevestigd; hier wordt de geschiedenis van de fabriek en de ontwikkelingen in het produktieproces uit de doeken gedaan. Het geheel werd nog opgeluisterd door het verhaal van de gids, die kwistig strooide met anekdoten uit zijn tijd als werknemer bij de staalfabriek. In de grote hal staan de grote modellen opgesteld en de gids legde de kern van het maken van staal nogmaals uit. Voor velen een leerzame ervaring. Het museum is echt een bezoekje waard; het is beslist geen aftandse bedoeling, ook geen hypermodern interactief museum, maar gewoon een plek waar de liefde voor het bedrijf, de Hoogovens, en hun vak door vrijwilligers wordt uitgedragen. Ga het maar eens ervaren; je bent meer dan welkom. Zie www.hoogovensmuseum.nl

Huub Oostendorp

De foto’s zijn gemaakt door Anky Franken, Marry Weterins, Gerard ten Hagen en Huub Oostendorp